กรมหม่อนไหม.


ในอดีตยุคทองของการทอผ้า เริ่มขึ้นเมื่อพุทธสักราช 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กำเนิดองค์กรเพื่อพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีการสอน การ
ฝึกอบรมแก่ราษฎรในทุกถิ่น ให้รู้จักวีการเลี้ยงไหม การทำไหมแบบใหม่ โรงเรียนสอนการทำไหมแห่ง
แรกโดยคนไทยจึงถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้
เมื่อยุคสมัยอันรุ่งเรืองได้ผ่านพ้น เหตุแห่งโรคระบาด ทำให้ราษฎรต้องประสบทุกข์เข็ญยากแก่การเยียวยา
อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงซบเซาลง จวบจนก้าวสู้ปี พุทธศักราช 2478 มีการฟื้นฟูอาชีพปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมขึ้นมาใหม่
ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมอย่างจริงจังด้วยทรงเล็งเห็นคุณค่าภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ความงดงามแห่งงานศิลป์พระองค์ทรง
ทำนุบำรุงทุกแห่งที่ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหมให้เกษตรกรได้รับความรู้แผนใหม่ ในการ
ปลุกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้มีการผลิตไหมคุณภาพดีขึ้นอีกครั้ง
เฉกเช่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์ภูมินทร์ ทรง
ทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่งหนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร ทรงโอบอุ้มงานทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายนานาศิลป์จากฝีมืออันวิจิตรแพรพรรณหลากถิ่นจากทุกแห่งผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปะ
ชีพฯและได้ทรงมีพระราชดำริให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักด้านหม่อนไหมอย่างครบวงจรในนามสถาบัน
หม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12สิงหาคม
พุทธศักราช 2548 โดยสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทั่ง วันที่ 4ธันวาคม พุทธ
ศักราช 2552 หน่วยงานสำคัญ ด้านหม่อนไหมของประเทศ ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยพระราชดำริของ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการยกฐานะสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เป็น หน่วย
งานระดับกรมลำดับที่ 14 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนาม กรมหม่อนไหม ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร
นำในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล
พันธะกิจของกรมหม่อนไหม
* อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม
* ศึกษา วิจัย และพัฒนาหม่อนไหม
* พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า / การตลาดอย่างเป็นระบบ
* รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ภารกิจกรมหม่อนไหม
* การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์หม่อนไหม
* การศึกษา วิจัย และพัฒนาทุกสาขาครบวงจร
* การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
* การสนับสนุนการผลิตหม่อนไหม
ยุทธศาสตร์ของกรมหม่อนไหม
* การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหมไทย การตลาด
* การอนุรักษ์ และคุ้มครองภูมิปัญญาหม่อนไหมไทย
* การวิจัย พัฒนาหม่อนไหมไทยครบวงจร
* การเพิ่มคุณภาพการผลิตหม่อนไหมไทย
กิจกรรมหลักด้านหม่อนไหม
แนวทางพัฒนาหม่อนไหม
1. ปรับโครงสร้างการผลิต
1.1 การตลาดนำการผลิต
1.2 เพิ่มผลผลิตในพื้นที่
1.3 ผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพและเพียงพอ
1.4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กัลป์ผลผลิต
1.5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
1.6 การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
1.7 การลดต้นทุน
2. งานวิจัย และพัฒนา
2.1 นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
2.2 วิจัยงานที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อการส่งเสริม
2.3 โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ หลักผลิตไข่ไหม
3. งานอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐาน
3.1 โครงการหมู่บ้านอนุรักษ์หม่อนไหม
4. งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาหม่อนไหม
4.2 โครงการฟาร์มตัวอย่างการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
4.3 โครงการศูนย์ฯ ต้นแบบพัฒนาหม่อนไหม
4.4 โครงการครูไหมอาสา
4.5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่มา: ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี