แมลงศัตรูหม่อนและการป้องกันกำจัด


เพลี้ยไฟ (thrips)
ช่วงเวลาระบาด : ช่วงหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
ลักษณะการทำลาย : ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบอ่อน ทำให้ใบหยาบกร้าน ขอบใบม้วนขึ้นบน
การป้องกันกำจัด : ระยะฝนทิ้งช่วงควรใช้น้ำฉีดพ่นบริเวณใต้ใบเพื่อให้ตัวอ่อนหล่นออกจากใบ จะลด
ความเสียหายได้มาก
* ใช้ใบกระเพราหรือใบโหระพา น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำ 1 ปี๊บ (20 ลิตร)
หมักทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอากากออกนำหมักไปฉีดพ่นในแปลงหม่อน
* ปลูกหม่อนพันธุ์ที่ทนทาน เช่น พันธุ์นครราชสีมา 60 และพันธุ์ศรีสะเกษ 33
* ใช้ด้วงเต่าทองทำลายตัวอ่อนของเพลี้ย
แมลงหวี่ขาว (White fly)
ช่วงเวลาระบาด : ช่วงหน้าแล้ง
ลักษณะการทำลาย : ดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบอ่อน ทำให้ใบเป็นสีเหลืองซีด และขับถ่ายน้ำหวานออกมา ซึ่ง
เป็นอาหารของเชื้อรา ทำให้ใบแก่มีสีดำ
การป้องกันกำจัด : ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาด 30x30 ตารางเซนติเมตร นำไปปักไว้ระหว่างแถว
หม่อน ระยะห่าง 5-10 เมตร สูงเท่าระดับยอดหม่อน
* ใช่ใบกระเพาหรือใบโหระพา น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำ 1 ปิ๊บ (20 ลิตร)
หมักทิ้งไว้ 1คืน กรองเอาออกนำน้ำหมักไปฉีดพ่นในแปลงหม่อน
เพลี้ยแป้ง (Mealy bug)
ช่วงเวลาระบาด : ฤดูฝน
ลักษณะการทำลาย : ดูดกินน้ำเลี้ยงส่วนยอดและเส้นใบทำหงิกงอและแคระแกร็น
การป้องกันกำจัด : ตัดกิ่งที่มีเพลี้ยแป้งเผาทำลาย
ด้วงเจาะลำต้นหม่อน (Stem borer)
ช่วงเวลาระบาด : ฤดูฝน
ลักษณะการทำลาย : ตัวเต็มวัยกัดกินและวางไข่ที่กิ่งหม่อน เมื่อไข่ฟัก ตัวหนอนจะกินเนื้อไม้ภายในลำ
ต้น สังเกตได้จากขุยของเนื้อไม้บริเวณโคนต้น
การป้องกันกำจัด : ตรวจดูแปลงหม่อนในช่วงที่มีการระบาด ถ้าพบไข่ไม้แหลมทำลาย
* ในช่วงที่เป็นตัวหนอนอยู่ในลำต้นให้ใช้น้ำเกลือฉีดเข้าไปในรูที่หนอนเจาะทำลาย
* ทำลายตัวเต็มวัย
ปลวก (termits)
ช่วงเวลาระบาด : ตลอดปี
ลักษณะการทำลาย : กัดกินเนื้อไม้และราก
การป้องกันกำจัด : ทำลายรังปลวกและใช้สารเคมีกำจัดปลวก ในระยะการเตรียมดินก่อนปลูกหม่อน
หอยทาก (Snail)
ช่วงเวลาระบาด : ฤดูฝน
ลักษณะการทำลาย : กัดกินใบอ่อนและตาที่แตกใหม่
การป้องกันกำจัด : เก็บทำลาย โรยปูนขาว หรือใช้เหยื่อพิษ เช่น เมทัลดีไฮด์

ที่มา: ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี