ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย


     ผ้าไหมผืนงาม ในนามของไหมไทย ก้องไกลไปทั่วโลก
   คงไม่เกินคำกล่าวนี้เพราะเสน่ห์ไหมไทยได้ครองใจชาวโลกมานาน Thai Silk เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์
ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ และได้มีการส่งออกผ้าไหมไทยไปยังประเทศต่างๆมูลค่า
นับพันล้านบาทไหมไทยยังได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสิ่งทอหรือ The Queen of Textile เพื่อสนองพระราช
ปณิธานในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดินที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย
และเหน็ดเหนื่อยมานานนับ 5 ทศวรรษ กับการอนุรักษ์และรักษาไหมไทยไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒน
ธรรมคู่ชาติไทย ดังที่ทุกคนในชาติประจักษ์ชัดอยู่ในหัวใจตลอดมา ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนในชาติ
จะต้องหวงแหนไหมไทยไว้เป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่าด้วยการใช้ตรานกยูงพระราชทานมาเป็นเครื่อง
หมายรับรองความเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณค่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ
      เครื่องหมายรับรองไหมไทย เน้นคุณสมบัติของวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นหลัก
Royal Thai Silk: นกยูงสีทอง
เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม
ของไทยอย่างแท้จริง ดังนี้คือ
* ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
* เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ
* ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ
* ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
* ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
* Thai Silk: นกยูงสีน้ำเงิน
เป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและ
เชิงธุรกิจ ซึ่งผ้าไหมดังกล่าวจะต้องผลิตดังนี้
* ใช้เส้นไหมแท้เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
* ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
* ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
* ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
Classic Thai Silk: นกยูงสีเงิน
เป็นผ้าไหมที่ผลิต ขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
กระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ได้แก่
* ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและ/หรือเส้นยืน
* เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ หรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนไม่เกิน 5 แรงม้า
* ทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้
* ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
* ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
Thai Silk Blend: นกยูงสีเขียว
เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้าน
ลวดลายและสีสันระหว่างเส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบ
ต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผืนผ้าไหมดังกล่าวจะต้อง
ผลิตดังนี้
* ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง
* ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชัดเจน
* ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
* ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
* ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
คุณค่าของตรานกยูง
* เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมไทย
* สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
* ผู้บริโภคมั่นใจ เมื่อใช้ผ้าไหมที่มีตรานกยูง
* อนุรักษ์ไหไทยให้อยู่คู่วัฒนธรรมของชาติ

ที่มา: ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี