เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตหม่อนเพื่อสร้างคุณภาพรังไหม


&nbsb  &nbsb หม่อนนั้นสำคัญไฉน
&nbsb  หม่อนเป็นอาหารสำคัญชนิดเดียวของหม่อนไหมและเป็นปัจจัยค่าใช้จ่ายสูงสุดในการผลิตรังไหมของ
เกษตรกร ใบหม่อนที่ดีมีคุณภาพ คุณค่าทางอาหารสูงหนอนไหมกินแล้วแข็งแรง ให้ผลผลิตรังไหม
ขนาดใหญ่ เปลือกรังหนา เกษตรกรขายรังได้ราคาสูง รายได้ดี แต่ถ้าหม่อนคุณภาพไม่ดี ใบเหลือง แข็ง
กระด้าง นำใบเลี้ยงไหมแล้ว หนอนไหมอ่อนแอ ติดโรคง่าย ให้รังไหมขนาดเล็ก เปลือกรังบางผลผลิต
ต่ำ รายได้ย่อมลดลงอย่างแน่นอน
&nbsb  &nbsb  ปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี
&nbsb  พันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์นครราชสีมา 60พันธุ์บุรีรัมย์ 60และ
พันธุ์พื้นเมืองได้แก่ พันธุ์คุณไพสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
&nbsb  &nbsb  การปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตสูง ต้องปลูกตามขั้นตอนและวิธีการที่ดีและถูกต้อง
1. ระยะปลูก
* ปลูกแถวเดี่ยว ระยะระหว่างต้น 0.75 เมตร ระยะระหว่างแถว 1.50mเมตร
* ปลูกแถวคู่ ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวในแถวคู่ 0.75 เมตร ระยะระหว่างแถวคู่ 2.0
เมตร การปลูกแถวคู่เหมาะสำหรับพันธุ์หม่อนคุณไพ แต่การดูแลรักษามีความยุ่งยากกว่า
การปลูกแถวเดี่ยว
2. การตัดแต่งกิ่งหม่อนที่ดีจะช่วยเพิ่มผลผลิต มี 2 วิธี คือ
2.1 การตัดต่ำเหนือพื้นดิน 25 ซ.ม. ตัดกลางที่ระดับ 100 ซ.ม. แล้วตัดแขนงหลังการเก็บเกี่ยว
ทุกครั้ง
2.2 การตัดต่ำเหนือพื้นดิน 50 ซ.ม. ทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ
3. การกำจัดวัชพืชในแปลงหม่อน
3.1 การป้องกันกำจัดวัชพืชที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินอย่างดี โดยไถพื้นที่ 1 ครั้ง และ
เก็บเหง้าทิ้ง แล้วปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง,โสนอัฟริกัน หรือ งา แล้วไถกลบจึงปลูก
หม่อน
3.2 วัชพืชที่พบในแปลงหม่อน มักเป็นวัชพืชที่มีอายุปีเดียวเช่น หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู วัช
พืชใบกว้าง เช่น หญ้าเขมร ผักโขม วิธีลดปัญหาวัชพืชทำได้โดย ปลูกปอเทืองระหว่าง
แถวหม่อนแล้วไถกลบ เมือดอกบานซึ่งจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินอีกด้วย หรือใช้วิธีไถ
พรวนระหว่างแถวหม่อน หรืออาจใช้สารกำจัดวัชพืช เช่นพาราควอท พ่นขนาดที่ความสูง
ของวัชพืชไม่เกิน 10ซ.ม.
4. การใส่ปุ๋ย
เทคโนโลยีการปลูกหม่อนที่ง่าย ๆ สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้จาการเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้น
หากมีการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มพูนผลผลิต
. ควรใส่ปุ๋ยคอก (ขี้ไก่, ขี้วัวฯ) อัตรา 2 ตัน /ไร่/ปี หลังการตัดต่ำในแต่ละปี และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
16-8-8 ในอัตรา 80-120 ก.ก./ไร่/ปี โดยแบ่งใส่แล้วไถกลบหลังการเก็บเกี่ยวหม่อนในแต่ละ
ครั้ง
. ควรวิเคราะห์ดินอย่างน้อย 2ปีต่อครั้งโดยส่งดินไปวิเคราะห์ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร ส่วนการใส่ปูน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการวิเคราะห์ดิน
5. วิธีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูหม่อน
หลักสำคัญในการป้องกันกำจัดโรคแมลงในหม่อน
1. ต้องปลูกหม่อนในระยะที่เหมาะสมตามคำแนะนำ
2. หมั่นตรวจแมลงในแปลงหม่อนและกำจัดวัชพืชซึ่งเป็นที่หลบอาศัยของโรคและแมลง
3. ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มหม่อนโปร่ง แสงแดดส่องถึง การถ่ายเทอากาศดี
4. การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคแมลง ควรหงายหัวฉีดขึ้นให้สารโดนใต้ใบหม่อน เนื่องจาก
โรคและแมลงส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ใบ
5. อย่าใช้สารป้องกันกำจัดโรคหรือแมลงซ้ำกันบ่อยครั้งเพราะจะทำให้โรคและแมลงดื้อยา

ที่มา: ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี