.. ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
?>
ส่วนราชการให้การสนับสนุน ตำรา วิชาการ ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี
ส่วนราชการ เทศบาลนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ให้คำแนะนำ แลประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ผู้ที่ให้โอกาส คิดริเริ่ม นายอาคม สีหาบุตร ประธานกลุ่ม ตลาดผ้าบ้านนาข่า
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน คุณเฉลิมชัย ไชยวงศ์
ชาวตลาดผ้าบ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี
วิทยากร ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ยายทุม และครอบครัว บ้านหนองแสนตอ อ.สุมเส้า จ.อุดรธานี